ติดต่อเรา

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอก 139 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร.053278967 ต่อ 210, 090-2748585