Executive Committee

คณะผู้บริหาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา

 

พระราชวัชรสารบัณฑิต

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.

พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร.

พระครูบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร.

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์

พระภาวนาธรรมาภิรัช (สุพันธ์ อาจิณณสีโล)

พระสุวรรณเมธี, ดร. (แสวง ปญฺญาปัชโชโต)

รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ

 

 

คณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ภาษา

 

พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, ดร.

พระวิเชียร ปริชาโน,ผศ.ดร.

พระมหาอังคาร ญาณเมธี

รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง     

ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์

ผศ.ดร. วิสุทธิชัย  ไชยสิทธิ์

ดร.เดชา  ตาละนึก

นางสาวอรอนงค์  บงกชศรีจินดา